Pejabat Pendidikan Daerah Keningau

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

 
 
Jumaat, 24 Januari 2020

 

 

 

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

PETI SURAT 4

89007 KENINGAU, SABAH

Tel: 087-333617/087333618

Fax: 087-333758

Email: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

EN. MASLY BIN WAHIP

Pegawai Pendidikan Daerah Keningau

DG54

 

 

 

VISI DAN MISI

 

 

 

VISI

"PENDIDIKAN BERKUALTI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

 

MISI

"MELESTARIKAN SISTEM PENDIIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA"

OBJEKTIF

 

1.   Melonjakkan prestasi peperiksaan awam UPSR, PMR, SPM danSTPM

2.   Pencapaian 4 Sub - NKRA KPM:-

        a.  Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur 4 dan5 tahun dan peningkatan kualiti pendidikan sekolah

        b.  Meningkatkan penguasaan literasi dan numerasi murid tahap1

        c.  Menghasilkan  Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

        d.  Meningkatkan bilangan sekolah yang mendapa Tawaran Baru (New Deals)

3.   Kepimpinan Pendidikan-Memperkasa SK dan SMK

4.   Pemantapan pelaksanaan KSSR dan PBS

5.   Pemantapan Pengurusan Murid

        a. Peningkatan sahsiah murid

        b. Pengurangan kadar ponteng dalam kalangan murid sekolah

        c. Pembangunan sukan dan kokurikulum

        d. Pengurusan kebajikan murid

        e. Pembangunan Pusat Kokurikulum

 

6.   Perkhidmatan psikologi, kaunselling, konsultasi, bimbingan dan intervensi kepada pegawai/ warga pendidik yang memerlukan

7.   Pemantapan sistem pengurusan kualiti

       a. Pemantapan sistem perkhidmatan pendidikan

       b. Pemantapan Pengurusan kewangan dan akaun dalam semua aspek

8.   Pemantapan dalam pengurusan pentadbiran dan pengendalian peperiksaan awam dan PBS

9.   Pembangunan infrustruktur dan kemudahan di sekolah dan memastikandasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia dilaksanakan

FUNGSI-FUNGSI

 

 

SEKTOR PERANCANGAN

1.Membangunkan, memantau dan menilai pelan strategik pembangunan pendidikan daerah yang selari dengan dasar dan pelan pembangunan pendidikan KPM.

2.Menyelaras dan menentukan keperluan dan agihan peruntukan kewangan PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut (OBB).

3.Verifikasi dan penyelarasan pusat sehenti pangkalan data bagi PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD.

4.Menentukan, menyelaras dan memantau KPI dan SKT PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

5.Menyelaras dan memantau pematuhan terhadap standard kualitimerentasi sektor serta pelaksanaan inisiatif kualiti dan inovasidi peringkat PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

6.Menyelaras program pelibatan (public-private partnership) dan hubungan antara agensi/komuniti.

7.Menyelaras perhubungan, aduan dan penyebaran maklumat berkaitan program PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

 

 

SEKTOR PEMBELAJARAN

1.Menyelaras, melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan mengenal pasti kompetensi serta keperluan latihan berdasarkan bidang kepada pegawai dan kakitangan sokongan yang berkaitan.

2.Memantau, menilai pencapaian akademik serta perlaksanaan langkah-langkah pemulihan danpenambahbaikan.

3.Menggembleng guru-guru cemerlang mengetuai panitia dalam bidang masing-masing.

4.Menyediakan pelantarpembelajaran pembangunan multimedia dan pengurusan pusat sumber pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dari aspek teknologi pendidikan.

5.Memantau prestasi SISC+ berdasarkan  maklum balas daripada pemimpin sekolah mengenai keberkesanan sokongan kejurulatihan bagi subjek.

6.Menyelaras pengagihan SISC+ serta pegawai-pegawai Pemulihan Khas dan Pendidikan Islam & Dakwah di sekolah-sekolah berdasarkan keperluan.

 

PENGUPAYAANPEMBANGUNAN PEMBELAJARAN SEKOLAH (SISC+)

1.Membimbing dan membangunkan guru dalam aspek kurikulum, pedagogi dan penilaian.

2.Membuat penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah dan menengah.

3.Memantau, menilai pencapaian akademik serta pelaksanaan langkah-langkah pemulihan/ intervensi.

4.Membina platform bagi perkongsian dan pertukaran amalan terbaik pengajaran menerusi jaringan dan jalinan dengan pelbagai agensi mengikut keperluan sekolah.

5.Melaksana pembangunan profesionalisme keguruan secara berterusan dalam daerah melalui Continuous Professional Development(CPD) dan Professional Learning Community (PLC).

6.Menggembleng guru-guru cemerlang mengetuai panitia dalam bidang masing-masing.

 

 PENDIDIKANISLAM

1.Mengedarkan kurikulum dan dokumen berkaitan kepada sekolah.

2.Menyelaras pembangunan dan pelaksanaan program dakwah peringkat sekolah dan daerah.

3.Mengurus dan menyelaras aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum Pendidikan Islam/Moral.

4.Menyelia, memantau keberkesanan pelaksanaan Kurikulum dan Kokurikulum Pendidikan Islam/Moral.

5.Menganalisa peperiksaan PAFA dan yang berkaitan.

6.Menyelaras kemasukan pelajar ke kelas aliran Agama.

7.Menyelaras pembangunan profesionalisme guru-guru pendidikan Islam.

8.Membimbing dan membangunkan guru dalam  aspek kurikulum, pedagogi dan penilaian dalam bidang Pendidikan Islam.

9.Mewujudkan perkongsian dan pertukaran amalan terbaik pengajaran Pendidikan Islam.

10.Menyelaras pembangunan dan  perkembangan guru-guru pendidikan Islam termasuk melalui kursus-kursus dalam  perkhidmatan.

11.Merancang dan menyokong pembangunan dan pelaksanaan program dakwah peringkat sekolah dan daerah.

12.Menerima dan melaksanakan CPD, PLC serta jaringan dan jalinan dalam bidang pedagogi dan kurikulum (Pembelajaran).

13.Jalinan dan jaringan dengan Jabatan Agama Islam Daerah berkaitan pembangunan Pendidikan Islam.

 

 PENDIDIKANKHAS

1.Membimbing dan membangunkan guru dalam aspek kurikulum dan pedagogi pendidikan khas.

2.Menyelaras, memantaudan melaporpelaksanaandasarpendidikan khas menepatidasarpendidikan negara.

3.Menyelaras, menilaidan melaporpelaksanaankurikulumdan kokurikulumpendidikan khas.

4.Melaksanapenguatkuasaandan pengawalseliaanyang cekapdan berkesandi Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.

5.Menyelaras, memantau,  menilaidan melaporpelaksanaanpengurusanSekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif

6.Menyelaras, memantaudan menilaikeperluan bahansokonganpengajarandan pembelajaran MBK.

7.Menyelaras dan melaksanaprogram LatihanDalam Perkhidmatanbagi pegawaidan staf.

8.Menyelaras, melaksanadan memantaupelaksanaanaktivitigerakkerjasukan, kokurikulumdan keseniandi Sekolah Pendidikan Khas, Program Pendidikan Khas Integrasi dan Program Pendidikan Inklusif.

9.Menyelaras dan melaksana kerjasama dengan pihak berkepentingan dalam mengoptimum potensi diri MBK.

10.Melaksana program OutreachMBK.

11.Menyelaras, memantaudan menilaikhidmatsokongandan bantuanpendidikan khas.

 

 PEMULIHAN KHAS

1.Membangunkanstrategi pengoperasian program pemulihan khas di peringkat daerah.

2.Merancang, mengurusan, menyelaras dan menilai penguasaan asas literasi dan numerasi 3M bagi murid di semua peringkat persekolahan.

3.Membimbing dan menyelaras program pemantapan dan peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk guru pemulihan.

4.Menerima dan melaksana CPD, PCL serta jaringan dan jalinan dalam bidang pembangunan potensi murid pemulihan (pembelajaran).

 

 SUMBER DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

1.Melaksanakanaktivititeknologipendidikanyang dirancang.

2.Membantu dalam menyediakan bahan pembelajaran dengan menggunakanpelantar pembelajaran.

3.MemberikhidmatsokonganpelaksanaaninisiatifICT di sekolah.

4.MembantupenyediaandanpenerbitanbahanPdPdalampelbagaimedia mengikutpiawaiyang ditetapkan.

5.Memantaudanmemberikhidmatsokonganpembangunanpusatsumber pendidikan.

6.Mengedar, mempromosidanmemberikhidmatsokonganteknologipendidikan.

7.PengauditanpenggunaanteknologidalamPdPdanpengurusansekolah.

8.Membantukhidmatkepakaranteknologipendidikandi sekolah.

9.Menyelaras pengurusan PKGmeliputi fasiliti dan keselamatan premis.

10.Bekerjasama dengan Sektor Pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum sekolah berasaskan teknologi pendidikan.

 

*Pewujudan UnitSumber dan Teknologi Pendidikan di PPD adalah bergantung kepada sekiranya ada PKG

 

SEKTORPENGURUSAN SEKOLAH

1.Menyelia pengurusandan pentadbiran Prasekolah,Sekolah Rendah, Menengah termasuk Institusi Pendidikan Swasta (sekiranya ada) yang di bawah bidang kawalan PPD.

2.Penempatan dan Pertukaran guru di sekolah bawah kawalan PPD termasuk Guru Besar dan Guru Penolong Kanan..

3.Menguruskan pendaftaran,pengemaskinian dan menverifikasidata murid warganegara dan bukan warganegara di sekolah bawah kawalan PPD.

4.Menyelia dan memantau kurikulum di Institusi Pendidikan Swasta di bawah kawalan PPD (sekiranya ada).

 

 PENGUPAYAAN KEPIMPINANSEKOLAH (SIP+)

1.Membimbing dan membangunkan pemimpin sekolah dalam aspek kepemimpinan dan pengurusan organisasi.

2.Memberi khidmat nasihat kepada pemimpin sekolah mengenai program/ intervensi yang sesuai berkaitan hal ehwal murid untuk dilaksanakan mengikut keperluan.

3.Membina platform bagi perkongsian dan pertukaran amalan terbaik pengajaran menerusi jaringan dan jalinan dengan pelbagai agensi mengikut keperluan sekolah.

4.Memberi khidmat nasihat dari aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi dalam pengurusan pemilihan kepimpinan sekolah.

5.Melaksana program bimbingan dan latihan peningkatan profesionalisme keguruan dalam daerah melalui Continuous Professional Development (CPD) dan Professional Learning Community (PLC).

6.Memberi khidmat kepakaran profesionalisme dari aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi dalam daerah.

7.Memberi khidmat nasihat berkenaan penempatan dan pertukaran guru dalam daerah.

 

 PRASEKOLAH DAN RENDAH

1.Merancang, menyelarasdan memantau pelaksanaan perancangan strategik keperluan di peringkat Prasekolah dan Sekolah Rendah.

2.Mengurus dan melaksanakan penempatan dan pertukaran guru mengikut keperluan opsyen di sekolah di bawah kawalan PPD.

3.Mengurus dan melaksanakan penempatan murid (warganegara dan bukan warganegara) di sekolah di bawah kawalan PPD.

4.Merancang, mengurus, menyelaras dan menverifikasidata dan maklumat pengoperasian Prasekolah dan Sekolah Rendah.

5.Menyediakan maklumat bagi permohonan untuk ABM (Kewangan / Perjawatan)

6.Merancang,meneliti dan mengurus tindakan susulan berkaitan isu pendidikan di peringkat Prasekolah dan Sekolah Rendah di sekolah di bawah kawalan PPD.

7.Merancang, menyelaras dan melaksana keperluan pendidikan alternatif.

8.Menyelia urusan pengemaskinian dan penyelenggaraan pangkalan data murid.

 

 MENENGAH DAN TINGKATAN 6

1.Merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan perancangan strategik keperluan di peringkat Menengah dan Tingkatan 6.

2.Mengurus dan melaksanakan penempatan dan pertukaran guru mengikut keperluan opsyen di sekolah di bawah kawalan PPD.

3.Mengurus dan melaksanakan penempatan murid (warganegara dan bukan warganegara) di sekolah di bawah kawalan PPD.

4.Merancang, mengurus, menyelaras dan menverifikasi data dan maklumat pengoperasian Menengah dan Tingkatan 6.

5.Menyediakan maklumat bagi permohonan untuk ABM (Kewangan / Perjawatan)

6.Merancang, meneliti dan mengurus tindakan susulan berkaitan isu pendidikan di peringkat Menengah dan Tingkatan 6 di sekolah di bawah kawalan PPD.

7.Merancang, menyelaras dan melaksana keperluan pendidikan alternatif.

8.Menyelia urusan pengemaskinian dan penyelenggaraan pangkalan data murid.

 

 PENDIDIKAN SWASTA

1.Membantu dalam pemantauan, pengawalseliaan dan penguatkuasaan ke atas institusi pendidikan swasta dan prasekolah swasta di bawah kawalan PPD.

2.Membantu dalam menyediakan laporan pemeriksaan dalam proses pendaftaran IPS.

3.Membantu dalam proses permohonanpendaftaran / memperbaharui pendaftaranguru

4.Pengumpulan data sekolah swasta

5.Menyediakan laporan awal bagi tujuan pendakwaan.

 

*Pewujudan UnitSwasta di PPD adalah bergantung kepada keperluan semasa PPD

 

 

SEKTOR PEMBANGUNAN MURID

Melaksanakan pelan kecemerlangan murid daerah meliputi akademik, kokurikulum, disiplin dan bantuan pendidikan.

 

 HALEHWAL MURID

1.Menyelaraspelaksanaanprogram di sekolah-sekolah.

2.Melaksanapelantindakankeberhasilanmurid.

3.Melaksanapemantauanprogram di peringkatdaerah.

4.Menyelaraspengoperasianpembangunanmurid dalamdaerah.

5.Menyelia urusan pengemaskinian dan penyelenggaraan pangkalan data pelajar berkaitan hal ehwal murid.

 

Bantuan Pendidikan/Kebajikan/SPBT

Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau program bantuan kepada murid seperti :

i.Asrama

ii.Biasiswa/Bantuan Pelajar Miskin

iii.Anti Dadah 

iv.Rancangan Makanan Tambahan

v.Program Susu Sekolah

vi.Skim Bantuan Makanan Asrama

vii.Skim Bantuan Pakaian Seragam

viii.Skim Bantuan Buku Teks

 

Disiplin dan Sahsiah

Merancang, menyelarasdanmelaksana :                                             

i.Program disiplin dan keselamatan murid         

ii.Program bimbingan, kaunseling dan kerjaya murid

 

PEMBANGUNAN BAKAT MURID

1.Menyelaraspelaksanaanprogram di sekolah-sekolah.

2.Menyeliaurusanpengemaskiniandanpenyelenggaraanpangkalandata pelajar berkaitan pembangunan bakat murid.

3.Melaksanapelantindakankeberhasilanmurid.

4.Melaksanapemantauanprogram pendidikandi peringkatdaerah.

5.Menyelaraspengoperasianpembangunanmurid dalamdaerah.

 

Sukan

1.Merancang, melaksana dan menyelaras:

i.Aktiviti sukan di peringkat daerah dan negeri

ii.Kursus-kursus yang berkaitan sukan kepada guru-guru

iii.Kerjasama agensi lain dalam aktiviti sukan

2.Merancang dan melaksana aktiviti sukan dan mengurusetia MSSD

3.Memantau dan menilai perlaksanaan program  sukan di daerah

 

Kokurikulum dan Kesenian

1.Merancang, melaksana dan menyelaras :-

i.Aktiviti kelab, persatuan dan badan beruniform di peringkat daerah dan negeri..

ii.kursus-kursus yang berkaitan kegiatan ko-kurikulum kepada guru-guru.

iii.Kerjasama agensi lain dalam aktiviti kokurikulum.

2.Memantau dan menilai perlaksanaan program kokurikulum dan akademik.

3.Merancang, melaksana dan menyelaras :-

i.Aktiviti pendidikan pencegahan dadah.

ii.Kursus/bengkel/seminar yang berkaitan pendidikan pencegahan dadah kepada guru-guru.  

iii.Pertandingan anti dadah

iv.Kerjasama agensi lain dalam aktiviti pencegahan dadah. 

4.Memantau dan menilai perlaksanaan pendidikan pencegahan dadah.

5.Melaksana dan menyelaras

6.Kursus/bengkel/seminar pengurusan dan penyelarasan Ko-kurikulum.

 

 

SEKTOR PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN

1.Menguruspelaksanaandankerahsiaanpentaksiran/ peperiksaan antarasekolah-sekolah.

2.Menyelaraspelaksanaanpentaksiran/peperiksaanseluruhsekolahdalamdaerah.

3.Membantupenyerahan, storandanpengumpulankertaspenilaiansulit.

4.Mengesanpencapaianpelajarberdasarkanpenilaianberasaskansekolah.

5.Mengurusdanmengendalikanpelbagaipeperiksaanawamdalamdanluarnegeridi peringkatdaerah.

6.Membantumenguruskanpendaftarancalonpeperiksaanperingkatdaerah.

7.Memberimaklumatdansokonganuntukpentauliahanpusatpeperiksaan.

8.Urussetiasetiapprogram latihanpenilaiandi peringkatdaerah.

9.MengurusdanmengendalikanPentaksiranBerasaskan Sekolahdalamdaerah.

10.Menguruskeselamatanpeperiksaandi daerah.

11.Merancang, mengurusdanmengelolapenggunaanteknologimaklumatdalampengurusandanpenilaianpeperiksaandi daerah.

12.Menyelaras, memprosesmaklumatdandata sekolah / calonpeperiksaandi daerah.

 

 

SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING

1.Melaksanakan perkhidmatan kaunseling bagi organisasi.

2.Merancang dan menyelaras kursus berkaitan kaunseling bagi organisasi.

3.Mengumpul data dan memantau perkembangan pegawai yang menrima kaunseling.

4.Memberi khidmat nasihat berkaitan kaunseling di peringkat

 

 

SEKTOR PENGURUSAN

1.Menyelaraspelbagai proses urusan sumber manusia, kewangan, akaun, ICT dan Pentadbiran Am bagi memastikan kelancaran operasi PPD.

 

KEWANGAN,INFRASTRUKTUR &  PEROLEHAN

1.Mengurus hal ehwal kewangan di peringkat daerah.

2.Mengurus dan memperakukan terimaan dan kutipan hasil.

3.Menguruskan dan menyelia pengurusan aset di PPD dan sekolah di bawah kawalan PPD tersebut.

4.Mengawalselia penyediaan Penyata Akaun Sekolah dan mempastikan tiada laporan audit bersyarat.

5.Menyediakan khidmat nasihat dan rujukan dalam pengurusan kewangan kepada sekolah-sekolah.

6.Melaksanakan kerja-kerja pembaikan  dan penyelenggaraan kecil untuk PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.

7.Mengendalikan urusan perolehan untuk PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.

8.Menyelaras urusan keperluan bangunan dan perolehan sekolah-sekolah di bawah seliaan PPD.

9.Penyelarasan akaun (termasuk sekolah-sekolah bukan PTJ).

10.Memantau perbelanjaan dan transaksi di PPD dan sekolah-sekolah bukan PTJ.

11.Menguruskan penyaluran peruntukan kepada sekolah-sekolah bukan PTJ.

12.Menguruskan keselamatan di PPD sentiasa terjaga.

 

SUMBER MANUSIA,ICT & PENTADBIRAN AM

1.Mengurus hal ehwal perkhidmatan/perjawatan guru dan bukan guru di peringkat daerah.

2.Menguruskan hal perkhidmatan kakitangan di PPD.

3.Mentadbir pengurusan HRMIS.

4.Menguruskan program latihan kepada guru dan bukan guru di peringkat daerah.

5.Menguruskan pentadbiran am di PPD.

6.Melaksanakan pengurusan integriti di peringkat daerah.

7.Menyelaras dan mengendalikan penyelenggaraan perkakasan dan  perisian sistem aplikasi.

8.Menyelaras dan mengendalikan Latihan penggunaan sistem aplikasi.

9.Melaksanakan kajian dan ulasan permohonan perolehan  perkakasan komputer.

10.Menyelaras pemprosesan sistem aplikasi pengurusan dan penganalisaan data.

11.Menyelaras dan melaksanakan penggunaan sistem aplikasi yang dijadualkan di peringkat daerah.

12.Menguruskan hal-hal pengendalian perkakasan dan perisian aplikasi.

13.Memberi input dan menyediakan ulasan perolehan peralatan komputer.

14.Menyelenggara hardwaredan sistem aplikasi di PPD dan sekolah.

15.Menyelenggara pengkalan data dan automasi proses.

LATAR BELAKANG PPD KENINGAU

 

Pejabat ini telah ditubuhkan pada tahun 1965. Pada awal penubuhanya, pejabat yang terletak di daerah Keningau ini dikenali sebagai Pejabat Pelajaran Bahagian Pedalaman dengan kawasan pentadbiran yang meliputi daerah Keningau, Tambunan, Tenom, Nabawan, Beaufort, Sipitang, Membakut dan Weston.

               

Pada 26hb April 1975 Pejabat ini telah dirasmikan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu iaitu Yang Berhormat Dr. Mahathir Bin Mohamad dan beroperasi sehingga 1976 dengan nama Pejabat Pelajaran Bahagian Pedalaman. Pada tahun 1977 nama pejabat ini telah ditukarkan kepada Pejabat Pelajaran Bahagian Keningau dan kawasan pentadbiranya hanya meliputi Daerah Keningau, Daerah Tambunan, Daerah Tenom dan Daerah Nabawan sahaja.

               

Kemudian pada tahun 1990, nama pejabat ini ditukarkan lagi kepada Pejabat Pendidikan Bahagian Keningau dengan mengekalkan kawasan pentadbiranya yang sedia ada. Pada pertengahan tahun 2004, sekali lagi nama pejabat ini telah ditukarkan kepada Pejabat Pendidikan Gabungan Keningau dan 3 buah daerah yang lain sebelum ini iaitu daerah Tambunan, daerah Tenom dan daerah Nabawan tidak lagi diletakkan di bawah autoriti pentadbiran dan pengurusan kewangan sendiri.

 

                Perubahan penstrukturan yang terbaru ialah mulai tahun 2009 Pejabat Pelajaran Gabungan seluruh Sabah dimansuhkan. Mulai 16 Oktober 2009 pejabat ini dinamakan Pejabat Pelajaran Daerah Keningau. Pegawai Pelajaran Daerah Keningau adalah pegawai gred DG52 dan mempunyai Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah gred DG48. Bersama 24 pejabat pelajaran seluruh Sabah, pejabat ini berubah sekali lagi sebagai Pejabat Pelajaran Daerah Keningau buat pertama kalinya mentadbir hanya Daerah Kenignau sahaja. Walaupun pejabat ini sejak ditubuhkan 44 tahun yang lalu dan telah mengalami pelbagai perubahan terutamanya dari segi nama, namun matlamat dan tujuan asal penubuhan pejabat ini tetap sama. Kini nama pejabat ini ditukar sekali lagi kepada Pejabat Pendidikan Daerah Keningau pada tahun 2013 mengikut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Pejabat Pendidikan Daerah Keningau

 dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji

akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

 

1.     Memastikan semua kanak-kanak dengan mengutamakan warga mengikut umur yang ditentukan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan bermula.

2.     Menempatkan guru-guru ke sekolah-sekolah tidak lewat daripada tiga minggu setelah menerima senarai guru-guru IPGM dan IPTA/IPTS  dari Kementerian Pendidikan

3.     Memastikan semua sekolah sentiasa dibekalkan dengan guru-guru mengikut pengkhususan dan keperluan sekolan tiga minggu sebelum sekolah bermula bagi guru-guru

         lepasan IPGM dan dua minggu bagi guru-guru siswazah berdasarkan bekelan guru yang diterima daripada Jabatan Pendidikan Negeri.

4.     Memastikan setiap guru menghadiri kursus sekurang-kurangnya tujuh kali setahun sama ada kursus berpusat atau dalaman.

5.     Mengurus dan menyelesaikan hal-hal perjawatan dan perkhidmatan semua guru dan staf dalam tempoh satu bulan daripada tarikh penerimaan permohonan.

6.     Memastikan pas kerja guru diperoses  dalam tempoh dua bulan daripada tarikh penerimaan permohonan.

7.     Memanjangkan permohonan ke Institusi Pendidikan Pwasta dan Unit Perhubungan & Pendaftaran Sekolah dua minggu daripada tarikh permintaan.

8.     Memastikan tuntutan elaun perjalanan guru dan AKS diproses dalam masa dua minggu daripada tarikh penerimaan.

9.     Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan, murid, guru,AKS dan komuniti.

10.   Memberi layanan mesra, cekap, tepat dan integriti kepada pelanggan setiap masa.

11.   Memastikan setiap aduan pelanggan disiasat dan diambil tindakan mengikut prosedur kualiti.

12.   Sentiasa meneliti cadangan dan teguran daripada pelanggan untuk kemajuan penambahbaikan sistem pejabat.

SLOGAN

"PPD KENINGAU DI HADAPAN MENERAJUI PERUBAHAN"

MAKLUMAT PROFIL PPD KENINGAU

STATUS SEKOLAH

PELAN LOKASI SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KENINGAU

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
View My Stats