Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan

Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

 
 
Jumaat, 24 Januari 2020

 

 

Soalan Lazim PERKHIDMATAN

 

URUSAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

Bil. Soalan Lazim Jawapan

 

1.

Pengesahan Dalam Perkhidmatan bermaksud proses memperakukan pegawai memenuhi semua syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan atau apa-apa syarat lain yang ditentukan dari semasa kesemasa. Setiap pegawai yang dilantik dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan sekurang-kurangnya minimum 1 tahun dan maksimum 3 tahun.

 

2.

Apakah tujuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan?

 

Pengesahan Dalam Perkhidmatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan 29, Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U. (A) 1/2012]. Bagi membolehkan seseorang pegawai disahkan dalam Perkhidmatan, pegawai perlu memenuhi semua syarat yang dinyatakan dalam skim perkhidmatan atau apa-apa syarat lain yang ditentukan dari semasa kesemasa.   yang dilantik dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan sekurang-kurangnya minimum 1 tahun dan maksimum 3 tahun.

 

3.

Apakah syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan?

 

Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) adalah:

i. Berkhidmat dalam tempoh percubaan antara 1 hingga 3 tahun;

ii. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi/ Program Transformasi Minda; dan

iii. Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

 

Syarat-syarat pengesahan dalam perkhidmatan bagi Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) adalah:

i. Berkhidmat dalam tempoh percubaan antara1 hingga 3 tahun;

ii. Hadir dengan jayanya Kursus Induksi/ Program Transformasi Minda;

iii. Lulus peperiksaan perkhidmatan (bagi AKP); dan

iv. Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

 

 

4.

 

Bagaimanakah Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran atau Suruhanjaya Perkhidmatan Awam menentukan tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan seseorang pegawai?

 

 

Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan bagi seseorang pegawai ditentukan sebagaimana berikut: Sehari selepas genap satu (1) tahun perkhidmatan setelah mematuhi syarat yang ditetapkan; dan / atau

Ø  Sehari selepas menghadiri dengan jayanya kursus yang disyaratkan;

Ø  Sehari selepas menghadiri dengan jayanya Program Transformasi Minda;

Ø  Sehari selepas menduduki peperiksaan yang dilulusinya;

Ø  Sehari selepas tarikh kuat kuasa opsyen; dan

Sehari selepas tarikh perakuan Ketua Jabatan bagi yang dilanjutkan tempoh percubaan kerana tidak mendapat sokongan Ketua Jabatan.

 

 

5.

 

Apakah dokumen yang diperlukan untuk pengesahan dalam perkhidmatan?

 

 

Perakuan lengkap urusan PDP ke Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP)  ialah:

i. Borang Permohonan PDP Pegawai (SPP/K/002) - (Lampiran I Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013);

ii. Borang Perakuan PDP - Jadual Ketiga (Lampiran II atau Lampiran III Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013);

iii. Borang Opsyen KWSP - Jadual Kelima (Lampiran IV atau Lampiran V Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013);

iii. Salinan Keputusan Kursus Induksi/ Program

Transformasi Minda/ Pengecualian Kursus Induksi;

iv. Salinan Keputusan Peperiksaan Perkhidmatan (bagi AKP); dan

v. Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan (Kenyataan Perkhidmatan, Kenyataan Cuti dan Lembaran Kelakuan) yang kemas kini/ teratur dan disahkan.

 

6.

Siapakah yang boleh memilih Skim KWSP atau Berpencen?

Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan  Bil. 15 Tahun 2001 Para 3 - Tawaran Opsyen Skim KWSP Subseksyen (1) di bawah Seksyen 6A Akta 227dan Akta 239 memberi peluang kepada pegawai yang dilantik pada atau selepas 12 April 1991, sebelum disahkan dalam jawatannya berhak memilih Skim KWSP.

Subseksyen (3) di bawah seksyen yang sama menerangkan bahawa pelaksanaan opsyen mula berkuatkuasa apabila pegawai itu disahkan, maka opsyen yang dipilih adalah muktamad. Ini bermakna pegawai tidak boleh meminda,  menukar, membatal atau membuat opsyen yang baru kecuali mereka telah meletakkan jawatan dan dilantik semula secara tetap sama ada ke jawatan yang sama atau berlainan

 

URUSAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

Bil Soalan Lazim Jawapan

 

1.

Siapakah yang layak menerima pemberian taraf berpencen (PTB)?

 

Seseorang pegawai layak diberi taraf berpencen sekiranya tidak memilih skim KWSP, telah disahkan dalam perkhidmatan dan genap tempoh 3 tahun perkhidmatan yang boleh diambil kira. Secara umumnya, tarikh PTB ditetapkan pada satu hari bulan pada bulan berikutnya selepas Pihak Berkuasa Melantik (PBM) menerima perakuan lengkap daripada Ketua Jabatan.

 

2.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk memproses PTB?

 

Ø  Borang Permohonan PTB Pegawai (SPP/K/003) - (Lampiran VI Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013);

Ø  Borang Perakuan PTB - Jadual Keenam (Lampiran VII atau Lampiran VIII Pekeliling SPP Bil. 4 Tahun 2013); dan

Ø  Salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan (Kenyataan Perkhidmatan, Kenyataan Cuti dan Lembaran Kelakuan) yang kemas kini/ teratur dan disahkan.

URUSAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

Bil. Soalan Lazim Jawapan

 

1.

Bilakah permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Melantik (PBM)?

 

Perakuan permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh dikemukakan kepada PBM apabila pegawai gagal untuk disahkan dalam perkhidmatan sebaik sahaja tamat tempoh percubaan asalnya iaitu mengikut Peraturan 30(2), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012].

 

2.

Berapa tahunkah Pelanjutan Tempoh Percubaan boleh diluluskan?

 

Mengikut Peraturan 30(5), Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2012 [P.U.(A) 1/2012] tempoh percubaan seseorang pegawai hanya boleh dilanjutkan tidak melebihi dua belas bulan, tetapi PBM boleh dalam hal keadaan khas melanjutkan tempoh percubaan melebihi dua belas bulan jika difikirkan patut.

 

3.

Apa yang perlu dilakukan sekiranya belum disahkan dalam perkhidmatan?

 

Ketua Jabatan bagi anggota yang tidak dapat disahkan dalam perkhidmatan dalam tempoh yang ditetapkan hendaklah mengemukakan permohonan bagi Pelanjutan Tempoh Percubaan (PTP) anggota kepada PBM dalam tempoh 7 hari sebaik sahaja tamat tempoh percubaan maksimum atau genap 36 bulan perkhidmatan (Perenggan 9 Pekeliling SPP Bil. 3 Tahun 2013).

 

4.

Apakah tindakan yang sesuai diambil terhadap pegawai dalam percubaan yang melakukan kesalahan tatatertib kerana tindakan melalui proses tatatertib akan mengambil masa yang lama?

 

Ø  Dari segi peraturan, tindakan tatatertib hingga ke peringkat buang kerja boleh diambil terhadap pegawai dalam percubaan, terutama jika mereka telah melakukan kesalahan yang serius.

Ø  Pilihan lain ialah Ketua Jabatan memperakukan kepada PBM supaya pegawai tidak disahkan dalam perkhidmatan. Berdasarkan perakuan itu Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran bolehmenamatkan perkhidmatan mereka.

Ø  Pegawai dalam tempoh percubaan sepatutnya lebih berdisiplin dan mengelak diri daripada melakukan kesalahan tatatertib. Tujuan tempoh percubaan ialah untuk memberi peluang kepada pegawai membuktikan kesesuaian dan kebolehan mereka sebagai pegawai awam. Oleh itu Ketua Jabatan perlu lebih tegas mengendalikan kes salah laku mereka.

 

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM)

Bil. Soalan Lazim Jawapan

 

1.

Adakah saya perlu menghadiri kursus Program Transformasi Minda sekiranya saya belum menghadiri Kursus Induksi Khusus?

 

Mulai 1 Januari 2013, semua perbekalan dalam skim perkhidmatan mengenai keperluan hadir dengan jaya Kursus Induksi sebagai syarat pengesahan dalam perkhidmatan adalah dipinda dan digantikan dengan Program Transformasi Minda iaitu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2012.

 

TAPISAN KESELAMATAN

Bil. Soalan Lazim Jawapan

 

1.

Apakah maksud Tapisan Keselamatan?

 

Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2011Tapisan Keselamatan bermaksud proses memeriksa latarbelakang pegawai oleh Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Malaysia bagi memastikan pegawai yang dilantik ke perkhidmatan awam bebas & bersih daripada anasir subversif, espionaj dan sabotaj.

Terdapat 2 jenis Tapisan Keselamatan

a)         Tapisan Keselamatan Kasar

Proses yang asas digunakan bagi menapis pegawai awam yang dikehendaki melihat perkara-perkara terperingkat setakat peringkat SULIT.

b)         Tapisan Keselamatan Halus 

Proses yang teliti digunakan bagi menapis pegawai awam yang sentiasa dikehendaki melihat perkara-perkara terperingkat RAHSIA atau RAHSIA BESAR

Bagi pegawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan tetapi belum menjalani Tapisan Keselamatan pegawai hendaklah menjalani dan lulus Tapisan Keselamatan dalam tempoh 1 tahun mulai tarikh pegawai disahkan dalam perkhidmatan.

 

 

2.

Bagaimanakah cara  memohon Tapisan Keselamatan?

Permohonan Tapisan Keselamatan digalakkan dibuat secara On-line melalui Sistem E-Vetting di laman sesawang www.cgso.gov.my

 

3.

Siapakah yang perlu memohon Tapisan Keselamatan ini?

Melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2011 Kerajaan telah memutuskan pegawai yang dilantik ke Perkhidmatan Awam dikehendaki menjalani dan lulus tapisan keselamatan sama ada sebelum disahkan dalam perkhidmatan atau setelah disahkan dalam perkhidmatan.

“Pegawai” bermaksud :-

a)         Jawatan Kumpulan Pengurusan & Profesional

b)         Kumpulan Sokongan – Syarat kelayakan masuk minimum peringkat STPM & Diploma atau kelayakan yang setaraf

c)         Mana-mana pegawai yang disyaratkan untuk menjalani tapisan keselamatan.

 

BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN (BPK)

Bil. Soalan Lazim Jawapan

 

1.

Apakah Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)?

Buku di mana dicatatkan maklumat peribadi, sejarah  perkhidmatan dari tarikh pelantikan pertama sehingga tamat perkhidmatan, catatan cuti dan tatakelakuan.

 

2.

Di manakah BPK seseorang anggota itu disimpan?

Ø  Bagi anggota yang bertugas di sekolah menengah bertaraf PTJ, BPK disimpan di sekolah tersebut.

Ø  Bagi anggota yang bertugas di sekolah rendah, BPK disimpan di Pejabat Pendidikan Daerah.

Ø  Bagi anggota yang bertugas di SK Pendidikan Khas, BPK disimpan di sekolah tersebut.

Ø  Bagi anggota yang bertugas di sekolah menengah bukan bertaraf PTJ, BPK disimpan di Unit Perkhidmatan, SKPP, Jabatan Pendidikan  Negeri Sabah.

Ø  Bagi anggota yang diletakkan dalam Jawatan Kumpulan, BPK disimpan di Unit Perkhidmatan, SKPP, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.

Ø  Bagi anggota yang bertugas di Ibu Pejabat JPN Sabah, BPK disimpan di Unit Perkhidmatan, SKPP JPN Sabah.

 

3.

Apakah kegunaan BPK kepada seseorang penjawat awam)

Di antara kegunaan BPK ialah:-

Ø  Permohonan Pengesahan dalam perkhidmatan

Ø  Permohonan pelanjutan tempoh percubaan

Ø  Permohonan pemberian taraf Berpencen

Ø  Permohonan kenaikan pangkat

Ø  Permohonan ke jawatan baharu

Ø  Permohonan cuti belajar

Ø  Permohonan cuti tanpa gaji

Ø  Permohonan cuti belajar

Ø  Permohonan  cuti haji

Ø  Permohonan Elaun pakaian panas

Ø  Permohonan tambang percuma mengunjungi wilayah asal

Ø  Permohonan percantuman perkhidmatan lepas

Ø  Permohonan pelarasan gaji

Ø  Untuk proses perakuan apa juga jenis persaraan

 

4.

Apakah yang patut dilakukan jika nama atau tarikh lahir seseorang itu berbeza di antara yang ada di BPK dengan Surat Beranak atau Kad Pengenalan?

Seseorang anggota itu hendaklah memohon untuk membuat pindaan di dalam BPK tersebut.  Permohonan hendaklah dikemukakan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Ketua Jabatan untuk kelulusan.

 

5.

Apakah dokumen yang diperlukan bagi permohonan pindaan nama atau tarikh lahir?

Ø  Surat permohonan dari pemohon sendiri

Ø  Surat ulasan ketua jabatan

Ø  Buku Perkhidmatan Kerajaan (Mukasurat 2 sahaja)  

Ø  Salinan K/P yang diakui Sah (Jelas/terang) / Sijil Kelahiran atau Cabutan Daftar KP dari Jabatan Pendaftaran Negara

Ø  Salinan Kad memeluk Islam yang diakui sah (sekiranya ingin menukar nama kepada nama Islam)

 

URUSAN FAIL PERIBADI

Bil. Soalan Lazim Jawapan

 

1.

Bagaimanakah caranya saya memohon nombor fail Jabatan?

Mana-mana anggota yang belum mempunyai nombor fail peribadi Jabatan hendaklah melengkapkan Borang Maklumat Diri dan dihantar ke Unit Perkhidmatan untuk diujudkan nombor fail dan pembukaan fail peribadi.

 

2.

Bagaimanakah caranya saya mengetahui / mendapatkan nombor fail peribadi saya?

Nombor fail peribadi boleh diketahui atau didapatkan melalui cara-cara berikut:-

Ø   Berhubung dengan cara hadir sendiri ke Unit Perkhidmatan atau telefon pegawai yang berkenaan atau

Ø   Melalui atas talian iaitu melalui portal Jabatan Pendidikan Sabah di alamat http://jpnsabah.moe.gov.my . Klik Perkhidmatan Dalam Talian dan klik Semakan Nombor Fail.

Ø   Jabatan akan mengirimkan surat pemakluman nombor fail peribadi tersebut

 

JAWATAN KUMPULAN (POOL)

Bil. Soalan Lazim Jawapan

 

1.

Apakah maksud Jawatan Kumpulan?

Jawatan Kumpulan ialah jawatan yang diwujudkan bagi menampung keperluan perkhidmatan anggota berkenaan sementara menunggu penempatan yang sesuai.

 

2.

Apakah tujuan iannya diujudkan?

Bagi membolehkan seseorang pegawai yang menghadapi masalah kesihatan terus mendapat rawatan atau memperolehi cuti sakit yang panjang dan sekolah akan mendapat guru ganti agar proses pengajaran dan pembelajaran sesebuah sekolah/jabatan terus berjalan dengan lancar tanpa gangguan.

 

3.

Apakah kriteria yang melayakkan pegawai ditukarkan ke Jawatan Kumpulan?

Berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 2 Tahun 2009  Perenggan 3 terdapat  6 Kriteria :

1.         Pegawai Yang Menghadapi Masalah Kesihatan

2.         Pegawai Yang Menghadapi Sakit Mental

3.         Pegawai Yang Telah Diluluskan Cuti Tanpa Gaji

4.         Pegawai Yang Berprestasi Rendah

5.         Pegawai Yang Telah Disyaki Melakukan Kesalahan Jenayah

6.         Pegawai Yang Perlu Ditempatkan Ke Jawatan Kumpulan Atas           Kepentingan Perkhidmatan

 

4.

Bolehkan pegawai yang berada dalam Jawatan Kumpulan memohon pertukaran tempat bertugas?

Ø   Sekiranya pegawai ingin memohon bertukar ketempat lain, Ketua Jabatan hendaklah memberi pertimbangan sewajarnya. Sekolah/pejabat baru seboleh-bolehnya terletak berhampiran dengan keluarga atau dengan pusat rawatan penyakit yang dihidapi. Sebarang pertukaran hendaklah dimaklumkan ke BPSM,KPM.

Ø  Ketua Jabatan hendaklah menghantar laporan kesihatan kepada Ketua Jabatan baru pegawai untuk makluman.

 

Soalan Lazim KEMUDAHAN SARAAN

 

Soalan Lazim

Jawapan

 

1

Bila boleh dibuat pergerakan gaji tahunan pegawai?

Apabila menerima surat kelulusan pergerakan gaji daripada pegawai

 

2

 

Berapa lama gaji seseorang pegawai yang berpindah masuk atau keluar tempat bertugas dari ibu pejabat ke tempat bertugas baru

Setiap pegawai yang berpindah hendaklah memaklumkan perpindahannya dan disertakan bersama surat pertukaran selewat-lewatnya tidak lebih dari 3 bulan dari tarikh kuatkuasa pertukaran

 

3

 

Bilakah permohonan kelulusan penangunangan kerja boleh dikemukakan

Dalam tempoh 30 hari bermula dari tarikh diarahkan menanggung kerja.

 

4

 

Bolehkah pegawai yang baru seminggu menanggung kerja mengambil cuti rehat

Pegawai yang baru diberi kelulusan menanggung kerja tidak boleh cuti rehat.

 

5

 

Bolehkah guru akademik biasa menanggung kerja guru penolong kanan

Boleh dengan syarat ada penolakan dari guru penolong kanan yang lain.

 

6

 

Bolehkah jawatan guru penolong kanan mata pelajaran dan guru penolong kanan tingkatan 6 ditanggung kerja

Tidak boleh kerana jawatan ini tidak praktikal untuk ditanggung kerja

 

7

 

Sekiranya pegawai yang menanggung kerja pergi berkursus selama 20 hari adakah penanggungan kerja masih boleh diteruskan

Jika penanggungan kerja terputus 14 hari atau lebih Ketua Jabatan hendaklah membuat perakuan baru kepada pihak berkuasa melulussama ada meneruskan penanggungan kerja pegawai berkenaan atau memperaku pegawai lain.

8

Berapa lamakah proses kelulusan permohonan kemudahan rawatan

3 hari  kelulusan dikeluarkan bagi permohonan yang telah disokong oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

9

Adakah kemudahan rawatan ini akan menjejaskan gaji pencen atau ganjaran di akhir perkhidmatan

Tidak, kemudahan rawatan perubatan adalah kemudahan yang diberikan kepada semua pegawai sektor awam oleh Kerajaan Malaysia

10

Berapa kali boleh menggunakan kemudahan rawatan

Boleh digunakan pada bila-bila masa bila diperlukan

 

11

Berapa lamakah surat sokongan diperoleh dari Kementerian Kesihatan Malaysia

30 hari, ini adalah disebabkan jarak negeri Sabah dan Semananjung yang jauh.

12

Berapa lamakah proses pembayaran

Tidak lebih dari 14 hari dari baucer dikemukakan ke Unit Akaun tidak termasuk hari cuti mingguan dan kelepasan AM

 

13

Bagi mana mengira kelayakan cuti tanpa gaji

Bergantung berapa lama berkidmat . Setahun 30 hari maximum 360 hari

14

Adakah garis panduan penurunan kuasa untuk sekolah atau Pegawai Pendidikan Daerah meluluskan cuti

Sekolah dan Pegawai Pendidikan Daerah diminta merujuk Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil.1 Tahun 2009 yang telah diedarkan oleh jabatan pada 27.09.2011 bil .JP(sb)900/(03)01/01

15

Sekiranya cuti bersalin habis kelayakan apakah cuti yang boleh digunakan

Cuti seperuh gaji 2 minggu dan selebihnya cuti tanpa gaji

16

Saya merupakan salah seorang guru “Unified Teacher Service” (UTS) yang mengalami penurunan gaji apabila dilantik ke jawatan tetap sebagai PPP B1/B2/C02. Sebilangan besar rakan rakan saya telah menerima tunggakan pelarasan gaji dan menerima pelarasan faedah-faedah  persaraan. Tetapi sehingga kini saya belum menerima pembayaran tunggakan gaji tersebut.

 

Untuk makluman tuan, Pembayaran tunggakan gaji bagi guru-guru          “Unified Teacher Service” (UTS) dibayar berdasarkan senarai nama pegawai yang terdapat dalam memorandum daripada Kementerian Pelajaran No. 274/2217/2000 bertarikh 9 Mei 2000 yang melibatkan seramai 123 orang guru UTS bagi Fasa Pertama dan memorandum ini juga dipanjangkan kepada seramai 38 orang pegawai bagi Fasa Kedua.  Bagi tujuan penyemakan senarai nama pegawai yang terlibat, pegawai boleh merujuk ke Unit Kemudahan dan Saraan, Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Tingkat 4, Rumah Persekutuan.

17

Seorang Pegawai telah bersara pada 1 Januari 2016 tetapi pergerakan gaji pegawai adalah pada 1 Oktober 2016. Layak kah pegawai menerima pergerakan gaji pada tahun 2016.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2015  telah memperuntukan bahawa pegawai yang bersara wajib/paksa  layak menerima pergerakan gaji sehari belum tarikh persaraan pegawai sekiranya tarikh persaraan pegawai lebih awal daripada tarikh pergerakan gaji pegawai pada tahun persaraan pegawai.

Contoh:

Tarikh Persaraan : 1 Mei 2016

Tarikh Pergerakan Gaji : 1.10.2016

Pembayaran pergerakan gaji boleh dibayar pada tarikh terakhir pegawai berkhidmat iaitu pada  30 April 2016.

Walau bagaimanapun memandangkan pegawai telah bersara pada 1 Januari 2016 dan tarikh terakhir pegawai berkhidmat

 

18

Berapakah umur bersara wajib yang boleh diambil oleh penjawat awam?

Umur 55, 56, 58, dan 60 Tahun

19

Apakah itu GCR?

GCR adalah Award wang tunai yang diberi kepada anggota perkhidmatan awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat disebabkah kepentingan perkhidmatan

20

Bilakah pembayaran GCR dibuat?

Pembayaran award wang tunai akan dibuat pada hari pertama persaraan bagi pegawai yang bersara tetapi bagi pegawai yang meninggal dalam perkhidmatan, bayaran kepada tanggungan pegawai berkenaan akan dibuat dengan kadar segera.

21

Bilakah seseorang anggota boleh memohon bersara pilihan?

Seksyen 12, Akta Pencen 1980( Akta 227 ) memperuntukkan kemudahan untuk anggota perkhidmatan awam bersara secara pilihan. Sekiranya berumur sekuruang-kurangnya 40 tahun pada tarikh persaraan yang dipohon dan beliau mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira tidak kurang daripada 10 tahun.

Bagi maksud untuk menentukan mula pencen boleh dibayar kepada pesara pilihan, Seksyen 12(2) dan Seksyen 12(3) akta 227 mermperuntukkan seperti berikut :

1. bagi anggota yang dilantik sebelum 12 April 1991, pencen akan mula dibayar pada 50 tahun bagi pegawai lelaki dan 45 tahun bagi pegawai perempuan.

2. Bagi anggota yang dilantik pada atau selepas 12.04.1991 pencen akan dibayar apabila mencapai umur 55 tahun.

Soalan Lazim PERJAWATAN

  SOALAN LAZIM JAWAPAN
1.

Apakah yang dimaksudkan jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP)?

Jawatan Khas Untuk Penyandang (KUP) adalah jawatan yang diwujudkan bagi membolehkan penempatan seseorang pegawai dimana gred hakikinya lebih tinggi atau rendah daripada gred hakiki jawatan.

2.

Bagaimana asa pengiraan norma perjawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah?

Perkiraan perjawatan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) di sekolah adalah berdasarkan perjawatan dalam norma atau luar norma. Selain itu, kelayakan perjawatan juga adalah berdasarkan bilangan kelas yang beroperasi dan enrolmen murid di sesebuah sekolah.

3.

Bagaimanakah pihak sekolah boleh menyemak peruntukan perjawatan mengikut kelayakan norma perjawatan?

Pihak sekolah boleh menyemak peruntukan perjawatan yang layak berdasarkan norma perjawatan melalui Modul Data E-Operasi dengan memuat turun Sijil Kelulusan Perjawatan Sekolah.

Soalan Lazim KEWANGAN

Soalan Lazim AKAUN

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Berapa lamakan tempoh proses bayaran bil, tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan lain-lain tuntutan?

 

Segala tuntutan bayaran di bawah Pusat Tanggungjawab Jabatan akan dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima di Unit Akaun.

 

2.

Berapa lamakah tempoh masa yang diambil bagi permohonan kelulusan sekolah untuk mendapatkan kelulusan Ketua Pusat Tanggungjawab (KPTJ)?

Proses kelulusan mengambil masa 7 hari bermula daripada dokumen lengkap diterima. 

 

3.

Apakah jenis bayaran balik yang boleh dibayar di Unit Akaun?

Segala bayaran hasil dan bayaran balik emolumen dan lain-lain lebihan yang dibayar oleh Pusat tanggungjawab Jabatan. (Sila dapatkan Resit selepas pembayaran dibuat)

 

4.

Berapa lamakah proses bayaran Gaji pegawai baru dibayar?

Pegawai yang baru melapor diri bertugas dan menyerahkan dokumen lengkap akan dibayar gaji pada akhir bulan tersebut atau 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

 

Soalan Lazim PEROLEHAN

 

Soalan Lazim PEMBANGUNAN

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Bagaimanakah Guru Besar sekolah mendapatkan peruntukan kecil kerosakan bangunan sekolah?

 

Guru Besar perlu membuat aduan rasmi bertulis kepada Pegawai Pendidikan Daerah masing-masing mengikut kerosakan yang berlaku di sekolah.

Pegawai Teknikal Pejabat Pendidikan Daerah akan membuat pemeriksaan bagi mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan dan seterusnya membuat laporan cadangan pembaikan beserta anggaran kos tertentu.

Pihak Pejabat Pendidikan Daerah akan mengemukakan laporan tersebut kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk mendapatkan peruntukan yang diperlukan. Jabatan Pendidikan akan menyemak keperluan dan peruntukan yang ada di Jabatan untuk disalurkan peruntukan. Sekiranya peruntukan semasa sudah habis diagihkan kepada sekolah-sekolah yan lain, peruntukan bagi permohonan tersebut akan disalurkan berdasarkan peruntukan yang akan dating yang dipohon/diterima daripada Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

2.

Bolehkah Guru Besar atau Pengetua Sekolah membenarkan kerja-kerja pembinaan bangunan tambahan di sekolah yang ditaja pembinaannya oleh pihak luar selain daripada Jabatan Pendidikan Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia?

Kelulusan bagi pembinaan bangunan baharu / tambahan / gentian adalah tertakluk kepada peruntukan Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) bahagian VII ( PENDAFTARAN INSTITUSI PENDIDIKAN ) yang menyatakan;

8.3 Perubahan berkenaan dengan premis institusi pendidikan;

(1)Tiada suatu istitusi pendidikan pun yang boleh menukar alamat premisnya atau membuat apa-apa perubahan kepada premis itu tanpa mendapatkan kelulusan Ketua Pendaftar terlebih dahulu.

(2) Permohonan untuk menukar alamat premis institusi pendidikan atau membuat perubahan kepad premis hendaklah dibuat kepada Ketua Pendaftar dalam bentuk dan mengikut cara yang ditetapkan.

 

 

Soalan Lazim PENILAIAN TAHAP KOMPETENSI

 

Soalan Lazim LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF

Soalan Lazim NAIK PANGKAT

 

 

 

 

Urusan Kenaikan Pangkat

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Bagi urusan kenaikan pangkat TBBK adakah calon yang layak perlu memohon urusan tersebut?

 

Semua urusan kenaikan pangkat TBBK adalah tanggungjawab Ketua Jabatan (Ketua Jabatan/PPD/Pengetua/Guru Besar) memperaku bagi calon-calon yang layak dan memenuhi syarat.

 

2.

Sebagai Ketua Jabatan ingin memperakukan calon-calon yang layak dibawah penyeliaan saya. Namun, apabila masuk ke dalam iklan TBBK dalam sistem ePangkat terdapat nama yang dipaparkan dan ada nama yang tidak dipaparkan. Mengapa perkara ini boleh berlaku?

Kegagalan mengemaskini maklumat calon sebab utama nama calon tidak dipaparkan di dalam iklan berkenaan. Sila pastikan setiap perkara berikut dibuat:

i)       Maklumat dalam sistem eOperasi dikemaskini

ii)     Gred Hakiki penyandang diisi

iii)   LNPT terkini kemaskini

iv)    Tarikh naik pangkat di setiap gred dikemaskini

v)      Pengisytiharan harta dikemaskini

vi)    Sahkan semua maklumat pegawai di dalam modul semakan dan ‘klik’ butang ‘hantar pengesahan’

3.

Adakah calon yang tidak mencapai markah wajaran LNPT yang telah ditetapkan layak untuk mengisi borang KC?

 

TIDAK. Hanya calon yang mencapai markah wajaran LNPT 80% dan ke atas sahaja yang layak mengisi Borang KC. Dalam sistem ePangkat, hanya calon yang layak sahaja akan dipaparkan. Manakala calon-calon yang tidak memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat tidak akan dipaparkan.

4.

Adakah Ketua Jabatan perlu menunggu sehingga iklan TBBK dibuka sebelum membuat penilaian KC kepada calon yang layak?

TIDAK. KC boleh dibuat dan dinilai sebelum iklan dibuka. Dengan berbuat demikian, Ketua Jabatan hanya tinggal memasukkan markah ke dalam sistem ePangkat dan memperakukan calon yang layak apabila iklan dibuka.

5.

Sekiranya calon berkhidmat kurang daripada 6 bulan di tempat baru, siapakah yang akan menilai KC calon tersebut?

 

Ketua Jabatan di tempat lama akan menilai calon dan mengemukakan Borang KC kepada Ketua Jabatan baru. Perakuan melalui ePangkat akan dilaksanakan oleh Ketua Jabatan Baru.

6.

Berapakah tempoh perkhidmatan bagi kenaikan pangkat gred DG29-DG32, DG32-DG34 dan DG34-DG38?

Tempoh perkhidmatan bagi kenaikan pangkat gred DG29-DG32 dan DG32-DG34 ialah 8 tahun. manakala DG34-DG38 ialah 5 tahun.

7.

Bagaimanakah pemarkahan keseluruhan bagi urusan kenaikan pangkat TBBK?

 

Bagi urusan TBBK ini, seseorang PPP perlu melepasi wajaran pemarkahan keseluruhan iaitu:

60% wajaran markah LNPT + 40% markah KC iaitu sekurang-kurangnya 80%.

8.

Sekiranya seorang PPP telah mengambil CTG atas urusan peribadi dan layak untuk dinaikkan pangkat mengikut tempoh perkhidmatannya. Adakah ini mempengaruhi kelayakannya>

Ya. PPP yang ada mengambil CTG layak dinaikkan pangkat setelah menimbang tempoh CTG yang diambilnya.

9.

Bagaimana untuk memperaku pegawai secara online dalam Sistem ePangkat?

 

Semua Ketua Jabatan perlu memperakukan setiap pegawai di bawah seliaan masing-masing dengan menggunakan kata laluan Ketua Jabatan sendiri berdasarkan iklan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

10.

Kenapa Ketua Jabatan tidak boleh peraku kenaikan pangkat pegawai secara online ePangkat?

Biasanya data pegawai tidak  lengkap dalam sistem ePangkat.

11.

Kenapa nama pegawai tiada dalam sistem ePangkat?

Data eOperasi pegawai tidak kemaskini atau belum didaftarkan dalam sistem ePangkat.

12.

Sekiranya iklan dalam sistem ePangkat telah dikeluarkan oleh KPM, adakah surat akan diedarkan kepada sekolah?

Ya. Unit Naik Pangkat akan mengedarkan surat siaran kepada semua PPD untuk diedarkan kepada semua sekolah dibawah seliaan masing-masing.

13.

Bilakah biasanya iklan pemangkuan dikeluarkan?

 

Iklan pemangkuan akan dikeluarkan oleh KPM sekiranya terdapat terdapat kekosongan jawatan di JPN Sabah.

14.

Saya telah menghantar permohonan urusan pemangkuan tetapi sehingga kini saya tiada menerima sebarang jawapan daripada pihak Jabatan, adakah saya telah tercicir?

Untuk pengetahuan, urusan pemangkuan tiada istilah cicir. Jika pegawai tidak menerima jawapan, itu bermakna permohonan tuan/puan adalah tidak berjaya.

15.

Berapakah tempoh kelayakan permohonan urusan kenaikan pangkat Time-Based bagi AKP?

 

Tempoh bagi urusan kenaikan pangkat AKP yang dilantik pada tahun 1998 dan ke bawah adalah 15 tahun.

Manakala bagi lantikan 1999 dan ke atas adalah 13 tahun. Pegawai yang dilantik mulai 1 Ogos 2000 perlu mengisi Lampiran B1 iaitu Borang Penilaian Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK).

16.

Apakah syarat untuk memohon jawatan Pengetua/Guru Besar?

 

i)        Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang berminat untuk memohon jawatan Pengetua/Guru Besar mestilah lulus dan mempunyai sijil NPQEL.

ii)      Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang lulus NPQEL boleh memohon untuk hadir Pentaksiran melalui permohonan secara atas talian (ePangkat) atau secara manual apabila iklan dikeluarkan oleh KPM/JPN.

iii)    Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang memenuhi syarat dan lulus pentaksiran akan diperaku ke KPM untuk kelulusan penempatan dan pertukaran.

iv)    Senarai nama yang diluluskan oleh KPM akan diserahkan kepada Unit Perjawatan untuk tujuan penempatan/pertukaran.

Urusan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Siapakah Pegawai Penilai Pertama (PPP) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) bagi semua pengetua.

Pegawai Penilai Pertama (PPP) Pengetua adalah Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) dan Pegawai Penilai Kedua (PPK) adalah Timbalan Pengarah, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.

2.

Bagaimana menilai pegawai yang diletakkan dalam jawatan kumpulan (POOL)?

 

Penilaian bergantung kepada kebijaksanaan pegawai penilai berdasarkan SKT yang diberikan kepada Pegawai Yang Dinilai (PYD).

3.

Bagaimanakah cara PYD membuat penetapan SKT?

SKT hendaklah ditetapkan secara musyawarah di antara PYD dan PPP setelah mengambilkira rancangan jabatan. SKT boleh ditetapkan dalam bentuk rancangan kerja PYD seperti projek, aktiviti, perkhidmatan dan barangan yang boleh diukur dari segi kuantiti, kualiti, kos dan masa.

4.

Bagaimanakan cara PPP dan PPK memberikan penilaian bagi Kegiatan Dan Sumbangan di Luar Tugas Rasmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kegiatan dan Sumbangan” bermaksud penglibatan PYD dalam aktiviti sukarela di luar tugas rasmi jawatannya seperti sukan, pertubuhan atau sumbangan kreatif (misalnya penulisan, kesenian dan penemuan) yang memberikan faedah kepada organisasi, masyarakat dan Negara.

Penentuan markah bergantung kepada bentuk dan tahap penglibatan, peranan yang dimainkan atau jawatan yang disandang. Pembahagian markah adalah seperti jadual di bawah:

Peringkat Penglibatan

Pembahagian Markah

Mengikut Tahap Penglibatan

 

Kurang Aktif

Aktif

Negeri dan ke bawah

 

1,2,3,4

5,6,7,8

Negara/antarabangsa

 

4,5,6,7

8,9,10

 

5.

Apakah syarat penentuan Pegawai Penilai?

 

PPP dan PPK hendaklah mempunyai hubungan kerja dan penyeliaan secara langsung di antara Pegawai Yang Dinilai dan Pegawai Penilai Pertama.

PPP dan PPK tiada hubungan kekeluargaan terdekat sama ada melalui pertalian darah atau perkahwinan (suami, isteri, adik-beradik, anak saudara, mertua, menantu, ipar, sepupu atau biras) di antara PYD dan Pegawai Penilainya.

6.

Siapakah Pegawai Penilai yang perlu memberikan justifikasi setelah pemberian markah diberikan?

Pegawai Penilai yang member markah prestasi 95% dan ke atas dikehendaki mengemukakan justifikasi menggunakan seperti Lampiran D dan markah prestasi 69.99% ke bawah menggunakan Lampiran E.

Urusan Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Siapakah yang layak dipertimbangkan untuk merima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)?

Asas penilaian pemilihan penerima APC adalah berdasarkan kepada markah prestasi. Anggota yang mendapat markah 85 peratus dan lebih adalah layak dipertimbangkan untuk menerima APC.

 

2.

Berapakah bilangan penerima APC yang layak bagi sesebuah agensi @ organisasi?

 

Bilangan penerima APC bagi setiap agensi @ organisasi tidak boleh lebih daripada 8 peratus (8%) daripada jumlah anggota yang sedang berkhidmat pada 31 Disember tahun penilaian berkenaan. Walau bagaimanapun had maksimum ini tidak semestinta dipenuhi jika jumlah anggota yang layak tidak mencukupi.

 

3.

Adakah pegawai yang berkhidmat secara Contract for Service, Guru Sandaran Terlatih dan Guru Sandaran Tidak Terlatih layak dipertimbangkan untuk pencalonan penerima APC?

 

TIDAK. Pegawai yang berkhidmat secara Contract for Service, Guru Sandaran Terlatih dan Guru Sandaran Tidak Terlatih tidak layak dipertimbangkan kerana bertaraf bukan anggota Perkhidmatan Awam.

4.

Bagaimanakah menentukan pencalonan bagi penerima Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC) dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)?

 

 

 

 

 

 

 

Bilangan penerima PPC dan APC dihadkan kepada 8% daripada jumlah keseluruhan pegawai perkhidmatan awam.

 

PPC (%)

APC (%)

3

5

2

6

1

7

0

8

 

5.

Bagaimana Penarikan Balik Pingat Perkhidmatan Cemerlang (PPC)?

 

Sekiranya pegawai

i)       Telah disabitkan atas kesalahan yang melibatkan froud, kecurangan atau keburukan akhlak.

ii)     Hilang taraf kewarganegaraan; atau

iii)   Disifatkan berkelakuan tidak sesuai sebagai penerima pingat oleh PPSM.

 

6.

Berapakah markah LNPT yang layak menerima Pergerakan Gaji Tahunan?

 

Pegawai yang mendapat markah 50.00% ke atas adalah layak diberikan pergerakan gaji tahunan. Manakala pegawai yang memperolehi markah 49.99% ke bawah adalah tidak layak dipertimbangkan untuk menerima PGT mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1996.

 

Urusan Pencalonan Anugerah Darjah Kebesaran, Bintang Dan Pingat Peringkat Persekutuan Dan Negeri

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Berapakah tempoh perkhidmatan yang diambil kira bagi tujuan pencalonan Anugerah Darjah Kebesaran, Bintang Dan Pingat tersebut?

 

Tempoh perkhidmatan pegawai / kakitangan sekurang-kurangnya 20 tahun. Walau bagaimanapun bagi penganugerahan yang paling rendah sekurang-kurangnya 10 tahun.

 

2.

Berapakah markah prestasi calon yang layak untuk dipertimbangkan bagi pencalonan di Anugerah Darjah Kebesaran?

 

Pegawai yang menunjukkan prestasi yang baik dengan memperoleh markah purata Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) sekurang-kurangnya 85% bagi tempoh 3 tahun berturut-turut (LNPT terkini).

 

3.

Selain daripada tempoh perkhidmatan dan markah LNPT. Adakah kriteria lain yang perlu dipatuhi dalam urusan pencalonan Anugerah Darjah Kebesaran?

 

Pegawai yang dicalonkan juga hendaklah:

 

i)       bebas daripada siasatan/tindakan tatatertib/Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia;

ii)     telah atau sedang berkhidmat dan berjasa serta memberikan sumbangan besar terutamanya di negeri yang menawarkan pencalonan;

iii)   diperakukan oleh Ketua Jabatan

iv)    keutamaan diberikan kepada calon-calon yang belum menerima sebarang Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat tetapi telah banyak berbakti kepada Negara; dan

v)      kriteria-kriteria tambahan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa di peringkat Persekutuan, Wilayah Persekutuan dan Negeri-negeri berkenaan.

 

Urusan Pergerakan Gaji Tahunan

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Berapakah markah LNPT yang layak menerima Pergerakan Gaji Tahunan?

 

Pegawai yang mendapat markah 50.00% ke atas adalah layak diberikan pergerakan gaji tahunan.

 

2.

Berapakah markah yang tidak melayakkan PYD menerima PGT?

Pegawai yang memperolehi markah 49.99% ke bawah adalah tidak layak dipertimbangkan untuk menerima PGT mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1996.

 

3.

Siapakah yang layak dipertimbangkan Pergerakan Gaji Secara Isyarat?

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.5 Tahun 2002 menjelaskan bawaha pegawai yang boleh dipertimbangkan untuk menerima Pergerakan Gaji Secara Isyarat adalah seperti berikut:

 

i)                    Pegawai Cuti Bergaji Penuh

ii)                  Pegawai Cuti Separuh Gaji

iii)                Pegawai Cuti Tanpa Gaji

iv)                Pegawai pinjaman/kader

 

Soalan Lazim TATATERTIB DAN KEUTUHAN

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Apakah faktor yang menyebabkan prosiding tatatertib lewat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan terhadap pegawai.

 

Tindakan tatatertib adalah tindakan separa perundangan (semi-judicio) yang berasaskan kepada laporan dan dokumen bukti. Laporan dan dokumen bukti yang lengkap serta jelas adalah diperlukan bagi membolehkan prosiding tatatertib dimulakan.

 

Faktor utama yang dikenalpasti adalah laporan dan dokumen bukti yang dikemukakan bagi kes pegawai adalah tidak lengkap dan ini menyebabkan prosiding tatatertib belum dapat dimulakan terhadap pegawai.

 

Adalah menjadi tanggungjawab Ketua Jabatan untuk mengemukakan laporan dan dokumen bukti yang lengkap, jelas dan disahkan benar(bagi semua dokumen bukti)supaya prosiding tatatertib dapat dilaksanakan dengan lancar.

2.

Adakah seseorang pegawai yang telah dikenakan tindakan hukuman tatatertib boleh  mengemukakan rayuan terhadap hukuman tersebut.

Seseorang pegawai yang telah dikenakan tindakan hukuman tatatertib kecuali bagi kes-kes tatatertib dengan tujuan buang kerja atau turun pangkat yang diambil oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (bagi pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional) boleh membuat rayuan kepada Lembaga Rayuan Tatatertib dalam tempoh 14 hari.

3.

Bolehkah seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) mengambil bahagian dalam aktiviti politik?

 

Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 2 Tahun 2010 berkaitan Garis Panduan Pelaksanaan Pekelilig Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2010: Pemohonan Mengambil Bahagian Dalam Aktiviti Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred41 Hingga Gred48 Yang Bertugas Di Institusi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan syarat-syarat antaranya seperti berikut:

1.      Pegawai adalah terdiri daripada PPPS Gred41 hingga Gred48

2.      Pegawai mesti bertugas di Institusi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia

3.      Pegawai tidak memegang sebarang jawatan pentadbiran

4.      Pegawai tidak menyandang jawatan latihan (cuti belajar)

Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada Unit Tatatertib KPM melalui Ketua Jabatan di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum mengambil bahagian dalam aktiviti politik.

4.

Bolehkah seorang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) melakukan pekerjaan luar?

Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil 1. Tahun 2006 berkaitan Garis Panduan Kelulusan Melakukan Pekerjaan Luar Sebagai Guru Tuisyen Atau Tenaga Pengajar Sambilan  selaras dengan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil.1 tahun 1999 mengenai penglibatan pegawai dan kakitangan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pekerjaan luar, telah menetapkan garis panduan serta syarat meluluskan pekerjaan luar sebagai guru tuisyen atau tenaga pengajar sambilan antaranya seperti berikut:

 

1.      Pemohon hendaklah terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang telah disahkan dalam jawatan.

2.      Permohonan hendaklah sampai kepada Pihak Berkuasa Meluluskan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum khidmat tuisyen atau mengajar secara sambilan bermula

3.      Pekerjaan luar sebagai guru tuisyen atau tenaga pengajar sambilan hendaklah tidak melebihi 4 jam seminggu.

4.      Pemohon hendaklah memperolehi markah prestasi tahunan yang tinggi iaitu bersamaan atau melebihi 80% bagi tahun yang sebelumnya

5.      Khidmat mengajar yang diberikan tidak mengganggu  tugas rasmi pegawai sebagai guru dan dijalankan di luar waktu pejabat 

5.

Adakah tindakan yang tegas boleh dikenakan terhadap pegawai yang terlibat dengan aktiviti politik atau melakukan pekerjaan luar tanpa kelulusan?

 

Pegawai yang terlibat dengan aktiviti politik atau melakukan pekerjaan luar tanpa kelulusan atau kebenaran boleh dianggap sebagai ingkar perintah terhadap arahan Surat pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.1 Tahun 2006 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 2 Tahun 2010. Tindakan yang tegas boleh diambil terhadap pegawai kerana telah melanggarPeraturan 4.2(i) iaitu “ Seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah” .

6.

Bilakah seseorang penjawat awam perlu membuat pengisytiharan harta dan apakah tindakan yang akan dikenakan  jika gagal berbuat demikian.

Perisytiharan harta semua kakitangan awam itu perlu dibuat selaras peruntukan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3, Tahun 2002 Pemilikan dan Perisytiharan Harta dan dalam Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993  iaitu “Seseorang pegawai hendaklah, apabila dilantik ke perkhidmatan awam atau bila-bila masa selepas itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Kerajaan, mengisytiharkan secara bertulis kepada Ketua Jabatannya, segala harta yang dipunyai olehnya atau oleh isterinya atau suaminya atau anaknya atau yang dipegang oleh mana-mana orang bagi pihaknya atau bagi pihak isteri atau suaminya atau anaknya”.

 

Mengikut Pekeliling itu, semua kakitangan awam wajib mengisytiharkan harta mereka apabila dilantik ke dalam jawatan atau setiap kali membuat pemilikan baru atau melupuskan harta yang telah diisytiharkan sebelum ini untuk memastikan rekodnya sentiasa dikemas kini.

 

Pegawai yang tidak membuat pemilikan harta baru juga masih diwajibkan berbuat demikian setiap lima (5) tahun sekali, bagi memastikan maklumat mengenai perkara itu sentiasa diperbaharui serta tidak menimbulkan masalah pada masa depan.

Pegawai yang ingkar perintah tersebut atau enggan berbuat demikian dalam tempoh yang telah ditetapkan adalah dianggap ingkar perintah dan tindakan yang tegas boleh diambil terhadapnya sepertimana dalam Peraturan 4.2(i) iaitu “Seseorang pegawai tidak boleh ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah” .

 

Soalan Lazim ASET

 

SOALAN LAZIM

JAWAPAN

1.

Apakah dokumen yang perlu dikemukakan semasa memohon pelupusan aset alih kerajaan?

Dokumen yang diperlukan ialah:

1)    KEW.PA-17 – Laporan Lembaga Pelupusan Aset Alih

2)    Salinan KEW.PA-2 / KEW.PA-3

2.

Definisi harta modal dan aset alih bernilai rendah?

  • Harta modal ialah aset alih yang harga perolehan asalnya RM2,000 (Ringgit Malaysia Dua Ribu) atau lebih setiap satu unit.

  • Aset alih bernilai rendah ialah aset alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM2,000 (Ringgit Malaysia Dua Ribu) setiap unit.

3.

Apakah dokumen yang diperlukan untuk permohonan kelulusan penerimaan hadiah / sumbangan

Dokumen yang perlu dikemukakan ialah :

1. Lampiran E – Borang Penerimaan Hadiah .

2. salinan surat daripada pihak yang menyumbangkan hadiah.

 

Soalan Lazim PENTADBIRAN

 

View My Stats